Teaching Staff Attendance Sep 2022

Department:AGADA TANTRA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. KARTHIK H V24.50041.530
2DR.SHABANA B S101202630
3DR.HARISH DESHPANDE27002130
Department:DRAVYAGUNA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SANJAYA K S26004030
2DR. H R PRADEEP25004130
3DR. VINAYAK S BHAT26004030
4DR.RAJATHA M20.50045.530
        
Department:KAYACHIKITSA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. TRIVENI V KALAGARE26004030
2DR. KESHAVA D V22004430
3DR. VISHNU V NATH22004430
4DR.PRASHANTH BHAT24204030
5Dr.RAGHURAM Y S26004030
6DR.ASHWINI S G21.50044.530
Department:KOUMARABHRITYA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL26004030
2DR.RAJASHREE T R24004230
Department:PANCHAKARMA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SHOBHA B K25.50040.530
2DR. TERES JOSHY15.500410.530
3DR.NIBIN SAJAN130041330
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWDLVTOT
1DR. DINESH KUMAR MISHRA26004030
2DR. B I MATAPATHI23004330
3DR. MILIND HUKKERI21004530
4DR.JAGADEESH MAYYA24004230
5DR. PRASANTI K25004130
Department:ROGA NIDANA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.SOUMYA BHAT151500030
3DR.SUSHMITHA23.50042.530
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.RAMESH BHAT26004030
2DR MANJUNATHA R HEGDE22004430
3DR. DHANUSREE S J22.50043.530
4DR.ALOKANATHA D D22.50043.530
Department:SHALAKYA TANTRA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. VIKRAMA G25203030
2DR.MITHUN B 26004030
3DR.NIJIL A V26004030
4DR.ASHWIN KUMAR K G26004030
Department:SHALYA TANTRA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.FATHIMA T23004330
2DR.ANUSHA M S24004230
Department:SHAREERA RACHANA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1JYOTHI PRAKASH BHAT26004030
2Dr.GEETHU ARMUGHAN10001011
        
Department:SWASTHAVRITTA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.LATHA RAMESH26004030
2DR.ATHIRA C26004030
3Dr.HARISHANKAR M S52201230
        
Department:SHAREERA KRIYA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.ANJAN K S26004030
2DR.CHAITRA N24004230
        
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. VIDYA R5.523.501030
2DR.JYOTHI JACOB22304130
3DR. POORNIMA S S24004230
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1MR.PRAKASH C H24004230