Teach_staff_att_March_22

Attendance of Teaching staff March 2022

 

Department:

AGADA TANTRA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR. KARTHIK H V

14

9

1

3

4

31

 

2

DR.SHABANA B S

10

14

1

2

4

31

 

3

DR.HARISH DESHPANDE

26

0

0

5

0

31

                 
 

Department:

DRAVYAGUNA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR. SANJAYA K S

25.5

0

0

4

1.5

31

 

2

DR. H R PRADEEP

22

0

1

3

5

31

 

3

DR. VINAYAK S BHAT

21

0

1

4

5

31

 

4

DR.RAJATHA M

23

0

1

4

3

31

                 
                 
 

Department:

KAYACHIKITSA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR. TRIVENI V KALAGARE

17

0

1

4

9

31

 

2

DR. KESHAVA D V

25

0

1

4

1

31

 

3

DR. VISHNU V NATH

24

0

1

4

2

31

 

4

Dr.PRASHANTH BHAT 

24.5

0

0

4

2.5

31

 

5

Dr.RAGHURAM Y S

26

0

1

4

0

31

 

6

DR.ASHWINI S G

25.5

0

1

4

0.5

31

                 
 

Department:

KOUMARABHRITYA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL

26

0

1

4

0

31

 

2

DR.RAJASHREE T R

12

16

0

3

0

31

                 
 

Department:

PANCHAKARMA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR. SHOBHA B K

26

0

1

4

0

31

 

2

DR. TERES JOSHY

21

0

1

4

5

31

 

3

DR.NIBIN SAJAN

21

0

1

4

5

31

                 
 

Department:

RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WD

LV

TOT

 

1

DR. DINESH KUMAR MISHRA

24

0

1

4

2

31

 

2

DR. B I MATAPATHI

15

0

1

4

11

31

 

3

DR. MILIND HUKKERI

23.5

0

1

4

2.5

31

 

4

DR.JAGADEESH MAYYA

20.5

0

1

4

5.5

31

 

5

DR. PRASANTI K

26

0

1

4

0

31

                 
 

Department:

ROGA NIDANA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR.SOUMYA BHAT

15.5

15.5

0

0

0

31

 

3

DR.SUSHMITHA

25

0

1

4

1

31

                 
                 
 

Department:

SAMHITA & SIDDANTHA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR.RAMESH BHAT

26

0

1

4

0

31

 

2

DR. MANJUNATH R HEGDE

24

0

1

4

2

31

 

3

DR. DHANUSREE S J

24

0

1

4

2

31

 

4

DR.ALOKANATHA D D

26.5

0

1

2

1.5

31

                 
 

Department:

SHALAKYA TANTRA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR. VIKRAMA G

24.5

0

1

4

1.5

31

 

2

DR.MITHUN B 

26

0

1

4

0

31

 

3

DR.NIJIL A V

26

0

1

4

0

31

 

4

DR.ASHWIN KUMAR K G

26

0

1

4

0

31

                 
 

Department:

SHALYA TANTRA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR. POORNIMA S S

24

0

1

4

2

31

 

2

DR.FATHIMA T

20

0

1

4

6

31

 

3

DR.ANUSHA M S

26

0

1

4

0

31

                 
 

Department:

SHAREERA RACHANA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR.JYOTHI PRAKASH BHAT

26

0

1

4

0

31

 

2

Dr.GEETHU ARMUGHAN

21

0.5

1

4

4.5

31

                 
                 
                 
 

Department:

SWASTHAVRITTA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR.LATHA RAMESH

26

0

1

4

0

31

 

2

DR.ATHIRA C

19

0

1

4

7

31

                 
                 
                 
 

Department:

SHAREERA KRIYA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR.ANJAN K S

26

0

1

4

0

31

 

2

DR.CHAITRA N

25.5

0

1

4

0.5

31

                 
                 
 

Department:

PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

DR.SHIVU N S

26

0

1

4

0

31

 

2

DR. VIDYA R

19

6

1

3

2

31

 

3

DR.JYOTHI JACOB

22

0

1

4

4

31

                 
                 
 

Department:

RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS

     
 

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

 

1

MR.PRAKASH C H

24

0

1

4

2

31