Teach_staff_att_Jan_22/

Teaching Staff attendance January 2022

 

Department: AGADA TANTRA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. KARTHIK H V 20.5 0 2 5 3.5 31
2 DR.SHABANA B S 24 0 2 5 0 31
3 DR.HARISH DESHPANDE 4 9.5 1 2 14.5 31
               
Department: DRAVYAGUNA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. SANJAYA K S 23.5 0 2 5 0.5 31
2 DR. H R PRADEEP 20 0 2 4 5 31
3 DR. VINAYAK S BHAT 22 0 2 5 2 31
4 DR.RAJATHA M 20.5 0 2 5 3.5 31
5 Dr.KEERTHANA N  15 0 2 5 9 31
               
Department: KAYACHIKITSA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. TRIVENI V KALAGARE 23 0 2 5 1 31
2 DR. KESHAVA D V 23 0 2 5 1 31
3 DR. VISHNU V NATH 18 0 2 5 6 31
4 Dr.PRASHANTH BHAT 22.5 0 2 5 1.5 31
5 Dr.RAGHURAM Y S 24 0 2 5 0 31
6 DR.ASHWINI S G 20 0 2 5 4 31
               
Department: KOUMARABHRITYA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL 24 0 2 5 0 31
2 DR.RAJASHREE T R 16 0 2 3 0 21
               
Department: PANCHAKARMA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. SHOBHA B K 18 0 2 5 6 31
2 DR. TERES JOSHY 24 0 2 5 0 31
3 DR.NIBIN SAJAN 22 0 2 5 2 31
               
Department: RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WD LV TOT
1 DR. DINESH KUMAR MISHRA 19 0 1.5 4.5 6 31
2 DR. B I MATAPATHI 22 0 2 5 2 31
3 DR. MILIND HUKKERI 19.5 0 2 5 4.5 31
4 DR.JAGADEESH MAYYA 18 0 2 5 6 31
5 DR. PRASANTI K 21 0 2 5 3 31
               
Department: ROGA NIDANA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.SOUMYA BHAT 13.5 15.5 1 1 0 31
2 DR. ANN ROSE 24 0 2 5 0 31
3 DR.SUSHMITHA 3 0 0 1 0 4
               
               
Department: SAMHITA & SIDDANTHA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.RAMESH BHAT 24 0 2 5 0 31
2 DR. MANJUNATH R HEGDE 23 0 2 5 1 31
3 DR. DHANUSREE S J 17 0 2 5 7 31
4 DR.ALOKANATHA D D 21 0 2 5 3 31
               
Department: SHALAKYA TANTRA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. VIKRAMA G 21 0 2 5 3 31
2 DR.MITHUN B  24 0 2 5 0 31
3 DR.NIJIL A V 11.5 0 2 3 5.5 22
4 DR.ASHWIN KUMAR K G 24 0 2 5 0 31
               
Department: SHALYA TANTRA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. POORNIMA S S 23 0 2 5 1 31
2 DR.FATHIMA T 24 0 2 5 0 31
3 DR.ANUSHA M S 17 0 2 3 0 22
               
Department: SHAREERA RACHANA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.JYOTHI PRAKASH BHAT 24 0 2 5 0 31
2 Dr.GEETHU ARMUGHAN 17 0 2 5 7 31
               
               
               
Department: SWASTHAVRITTA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.LATHA RAMESH 24 0 2 5 0 31
2 DR.ATHIRA C 20 1 2 5 3 31
               
               
               
Department: SHAREERA KRIYA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.ANJAN K S 24 0 2 5 0 31
2 DR.CHAITRA N 22.5 0 2 5 1.5 31
               
               
Department: PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.SHIVU N S 24 0 2 5 0 31
2 DR. VIDYA R 3 21 1 1 5 31
3 DR.JYOTHI JACOB 1 0 0 0 0 1
               
               
Department: RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS      
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MR.PRAKASH C H 24 0 2 5 0 31