Teach_staff_att_Feb_22

Attendance of Teaching staff February 2022

Department:

AGADA TANTRA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR. KARTHIK H V

14

0

0

4

10

28

2

DR.SHABANA B S

22

0

0

4

2

28

3

DR.HARISH DESHPANDE

21

3

0

4

0

28

               

Department:

DRAVYAGUNA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR. SANJAYA K S

21

0

0

3.5

3.5

28

2

DR. H R PRADEEP

24

0

0

4

0

28

3

DR. VINAYAK S BHAT

8

0

0

4

16

28

4

DR.RAJATHA M

21.5

0

0

4

2.5

28

               
               

Department:

KAYACHIKITSA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR. TRIVENI V KALAGARE

24

0

0

4

0

28

2

DR. KESHAVA D V

20

0

0

4

4

28

3

DR. VISHNU V NATH

23

0

0

4

1

28

4

Dr.PRASHANTH BHAT 

20.5

0

0

4

3.5

28

5

Dr.RAGHURAM Y S

18

0

0

4

6

28

6

DR.ASHWINI S G

19.5

0

0

4

4.5

28

               

Department:

KOUMARABHRITYA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL

24

0

0

4

0

28

2

DR.RAJASHREE T R

24

0

0

4

0

28

               

Department:

PANCHAKARMA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR. SHOBHA B K

22

0

0

4

2

28

2

DR. TERES JOSHY

17

0

0

4

7

28

3

DR.NIBIN SAJAN

23

0

0

4

1

28

               

Department:

RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WD

LV

TOT

1

DR. DINESH KUMAR MISHRA

23.5

0

0

4

0.5

28

2

DR. B I MATAPATHI

23

0

0

4

1

28

3

DR. MILIND HUKKERI

21

0

0

4

3

28

4

DR.JAGADEESH MAYYA

23

0

0

4

1

28

5

DR. PRASANTI K

24

0

0

4

0

28

               

Department:

ROGA NIDANA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR.SOUMYA BHAT

11

14

0

3

0

28

2

DR. ANN ROSE

18

0

0

4

6

28

3

DR.SUSHMITHA

22

0

0

4

2

28

               
               

Department:

SAMHITA & SIDDANTHA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR.RAMESH BHAT

24

0

0

4

0

28

2

DR. MANJUNATH R HEGDE

23.5

0

0

4

0.5

28

3

DR. DHANUSREE S J

22

0

0

4

2

28

4

DR.ALOKANATHA D D

22.5

0

0

4

1.5

28

               

Department:

SHALAKYA TANTRA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR. VIKRAMA G

22

0

0

4

2

28

2

DR.MITHUN B 

20

0

0

4

4

28

3

DR.NIJIL A V

24

0

0

4

0

28

4

DR.ASHWIN KUMAR K G

21

0

0

4

3

28

               

Department:

SHALYA TANTRA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR. POORNIMA S S

19

0

0

4

5

28

2

DR.FATHIMA T

22

0

0

4

2

28

3

DR.ANUSHA M S

22

0

0

4

2

28

               

Department:

SHAREERA RACHANA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR.JYOTHI PRAKASH BHAT

24

0

0

4

0

28

2

Dr.GEETHU ARMUGHAN

20

0

0

4

4

28

               
               
               

Department:

SWASTHAVRITTA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR.LATHA RAMESH

19

0

0

4

5

28

2

DR.ATHIRA C

23

0

0

4

1

28

               
               
               

Department:

SHAREERA KRIYA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR.ANJAN K S

18

0

0

4

6

28

2

DR.CHAITRA N

24

0

0

4

0

28

               
               

Department:

PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

DR.SHIVU N S

24

0

0

4

0

28

2

DR. VIDYA R

19

3

0

4

2

28

3

DR.JYOTHI JACOB

24

0

0

4

0

28

               
               

Department:

RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS

     

Emp. Code

EmployeeName

PR

AB

H

WO

LV

TOT

1

MR.PRAKASH C H

24

0

0

4

0

28