Tea_sta_att_May_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – May 2021

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. KARTHIK H V23025131
2DR.HARISH DESHPANDE24025031
Department:DRAVYAGUNA
3DR. SANJAYA K S24025031
4DR. H R PRADEEP24025031
5DR. VINAYAK S BHAT24025031
6DR.RAJATHA M24025031
7Dr.KEERTHANA N 24025031
Department:KAYACHIKITSA
8DR. TRIVENI V KALAGARE24025031
9DR. KESHAVA D V20025431
10DR. VISHNU V NATH24025031
11Dr.PRASHANTH BHAT22025231
12Dr.RAGHURAM Y S24025031
13DR.ASHWINI S G02711231
Department:KOUMARABHRITYA
14DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL20025431
15Dr.PREETHI H.M24025031
Department:PANCHAKARMA
16DR. SHOBHA B K24025031
17DR. TERES JOSHY24025031
18DR.NIBIN SAJAN20025431
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
19DR. DINESH KUMAR MISHRA24025031
20DR. B I MATAPATHI24025031
21DR. MILIND HUKKERI23025131
22DR.JAGADEESH MAYYA151312031
23DR. PRASANTI K02620331
Department:ROGA NIDANA
24DR.SOUMYA BHAT24025031
25DR. ANN ROSE22025231
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
26DR.RAMESH BHAT20025431
27DR. MANJUNATH R HEGDE24025031
28DR. DHANUSREE S J000000
29DR.ALOKANATHA D D24025031
Department:SHALAKYA TANTRA
30DR. VIKRAMA G22025231
31DR.MITHUN B 24025031
32DR.SANDEEP ANAND23025131
33DR.ASHWIN KUMAR K G24025031
Department:SHALYA TANTRA
34DR. POORNIMA S S24025031
35DR.ATHULYA A24025031
Department:SHAREERA RACHANA
36DR.JYOTHI PRAKASH BHAT18025631
37Dr.GEETHU ARMUGHAN19325231
Department:SWASTHAVRITTA
38DR.PRASHANTH V D24025031
39DR.ATHIRA C23025131
Department:SHAREERA KRIYA
40DR.ANJAN K S24025031
41DR.CHAITRA N21025331
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
42DR.PREMA BHAGAWAN24025031
43DR.SHIVU N S22025231
44Dr.ATHIRA LEKSHMI S V03100031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
45MR.PRAKASH C H24025031