Tea_sta_att_Jul_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – July 2021

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. KARTHIK H V26014031
2DR.SHABANA B S26014031
3DR.HARISH DESHPANDE26014031
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S25014131
5DR. H R PRADEEP26014031
6DR. VINAYAK S BHAT23014331
7DR.RAJATHA M26014031
8Dr.KEERTHANA N 23.53143.531
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE25014131
10DR. KESHAVA D V24.50141.531
11DR. VISHNU V NATH26014031
12Dr.PRASHANTH BHAT21.50144.531
13Dr.RAGHURAM Y S26014031
14DR.ASHWINI S G26014031
Department:KOUMARABHRITYA
15DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL26014031
16Dr.PREETHI H.M26014031
Department:PANCHAKARMA
17DR. SHOBHA B K22.50143.531
18DR. TERES JOSHY26014031
19DR.NIBIN SAJAN26014031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
20DR. DINESH KUMAR MISHRA110141531
21DR. B I MATAPATHI20014631
22DR. MILIND HUKKERI21014531
23DR.JAGADEESH MAYYA22014431
24DR. PRASANTI K20014631
Department:ROGA NIDANA
25DR.SOUMYA BHAT12.515.512031
26DR. ANN ROSE26014031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
27DR.RAMESH BHAT26014031
28DR. MANJUNATH R HEGDE24.50141.531
29DR. DHANUSREE S J00003131
30DR.ALOKANATHA D D21014531
Department:SHALAKYA TANTRA
31DR. VIKRAMA G22014431
32DR.MITHUN B 26014031
33DR.SANDEEP ANAND25114031
34DR.ASHWIN KUMAR K G26014031
Department:SHALYA TANTRA
35DR. POORNIMA S S22.50143.531
36FATHIMA T26014031
Department:SHAREERA RACHANA
37DR.JYOTHI PRAKASH BHAT26014031
38Dr.GEETHU ARMUGHAN26014031
Department:SWASTHAVRITTA
39DR.LATHA RAMESH26014031
40DR.ATHIRA C17714231
41DR.PRASHANTH V D20014631
Department:SHAREERA KRIYA
42DR.ANJAN K S26014031
43DR.CHAITRA N141014231
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
44DR.PREMA BHAGAWAN26014031
45DR.SHIVU N S26014031
46Dr. VIDYA R26014031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
47MR.PRAKASH C H26014031