Tea_sta_att_Aug_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – August 2021

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. KARTHIK H V19015631
2DR.SHABANA B S24015131
3DR.HARISH DESHPANDE27004031
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S25015031
5DR. H R PRADEEP20015531
6DR. VINAYAK S BHAT17015831
7DR.RAJATHA M23015231
8Dr.KEERTHANA N 21015431
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE16015931
10DR. KESHAVA D V19.50155.531
11DR. VISHNU V NATH24015131
12Dr.PRASHANTH BHAT22015331
13Dr.RAGHURAM Y S21015431
14DR.ASHWINI S G21.50153.531
Department:KOUMARABHRITYA
15DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL25015031
16Dr.PREETHI H.M20015531
Department:PANCHAKARMA
17DR. SHOBHA B K22.50152.531
18DR. TERES JOSHY25015031
19DR.NIBIN SAJAN126.5156.531
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
20DR. DINESH KUMAR MISHRA24015131
21DR. B I MATAPATHI17015831
22DR. MILIND HUKKERI24015131
23DR.JAGADEESH MAYYA19.50155.531
24DR. PRASANTI K16015931
Department:ROGA NIDANA
25DR.SOUMYA BHAT25015031
26DR. ANN ROSE25015031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
27DR.RAMESH BHAT9.515.515031
28DR. MANJUNATH R HEGDE25015031
29DR. DHANUSREE S J03100031
30DR.ALOKANATHA D D21015431
Department:SHALAKYA TANTRA
31DR. VIKRAMA G18.50156.531
32DR.MITHUN B 25015031
33DR.SANDEEP ANAND25015031
34DR.ASHWIN KUMAR K G25015031
Department:SHALYA TANTRA
35DR. POORNIMA S S22015331
36FATHIMA T25015031
Department:SHAREERA RACHANA
37DR.JYOTHI PRAKASH BHAT25015031
38Dr.GEETHU ARMUGHAN52112231
Department:SWASTHAVRITTA
39DR.LATHA RAMESH25015031
40DR.ATHIRA C20115431
Department:SHAREERA KRIYA
41DR.ANJAN K S25015031
42DR.CHAITRA N132151031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
43DR.PREMA BHAGAWAN25015031
44DR.SHIVU N S25015031
45Dr. VIDYA R25015031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
46MR.PRAKASH C H24015131