Teach_staff_att_Sep_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – September 2019

Department:AGADA TANTRA
Emp. CodeEmployee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N22035030
2DR. KARTHIK H V22035030
3DR. MANUPRASAD K S13035930
4DR.SHABANA B S15535230
Department:DRAVYAGUNA
5DR. SANJAYA K S22035030
6DR. H R PRADEEP22035030
7DR. VINAYAK S BHAT18035430
8DR. BHANU H C14835030
9DR. SHILPA K N20035230
Department:KAYACHIKITSA
10DR. TRIVENI V KALAGARE20035230
11DR. KESHAVA D V19035330
12DR. VISHNU V NATH110351130
13DR. DHARMAPALAN22035030
14Dr.PRASHANTH BHAT19035330
15Dr.RAGHURAM Y S22035030
16DR.PRASHANTH GOKHALE22035030
17Dr.PRASANNA K G18035430
18DR.LAXMI SANGANAL13535430
Department:KOUMARABHRITYA
19DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL22035030
20DR.L RAMESH BABU22035030
21DR.NANDU G JOSEPH00003030
Department:PANCHAKARMA
22DR. SHOBHA B K21035130
23DR. TERES JOSHY17035530
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
24DR. DINESH KUMAR MISHRA21035130
25DR. B I MATAPATHI14035830
26DR. MILIND HUKKERI22035030
27DR. JAGADEESH MAYYA17035530
28DR. PRASANTI K21035130
29DR. BHAGYALAXMI B R18035430
Department:ROGA NIDANA
30DR.SOUMYA BHAT22035030
31DR. ANN ROSE21035130
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
32DR.RAMESH BHAT22035030
33DR.ANURADHA K C17035530
34DR. MANJUNATH R HEGDE22035030
Department:SHALAKYA TANTRA
35DR. VIKRAMA G19035330
36DR. RAVI H K22035030
37DR.MITHUN B 22035030
Department:SHALYA TANTRA
38DR. POORNIMA S S19035330
39DR. INDU K VISWAMBARAN14335530
Department:SHAREERA RACHANA
40DR.JYOTHI PRAKASH BHAT22035030
41DR.AKHIL H S22035030
42DR. YEDHUKRISHNAN T B00003030
Department:SWASTHAVRITTA
43DR.LATHA RAMESH22035030
44DR. VARSHINI R22035030
45DR.PRASHANTH V D19035330
46DR. SHALINI  S22035030
Department:SHAREERA KRIYA
47DR.PALLED A S22035030
48DR.ANJAN K S19035330
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
49DR.PREMA BHAGAWAN22035030
50DR.SHIVU N S22035030
51DR.JINU SEKHAR. S22035030
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
54MR.PRAKASH C H22035030