Teach_staff_att_Mar_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – March 2019

Department:AGADA TANTRA      
Sl. No.EmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N25015031
2DR. KARTHIK H V25015031
3DR. MANUPRASAD K S25015031
4DR.SHABANA B S21015431
Department:DRAVYAGUNA      
5DR. SANJAYA K S25015031
6DR. H R PRADEEP24015131
7DR. VINAYAK S BHAT25015031
8DR. BHANU H C24015131
9DR. SHILPA K N23015231
Department:KAYACHIKITSA      
10DR. TRIVENI V KALAGARE24015131
11DR. KESHAVA D V22015331
12DR. VISHNU V NATH20015531
13DR. DHARMAPALAN120151331
14Dr.PRASHANTH BHAT19015631
15Dr.RAGHURAM Y S23015231
16DR.PRASHANTH GOKHALE20015531
17Dr.PRASANNA K G25015031
18DR.LAXMI SANGANAL25015031
19DR.ASWIN  M72301031
Department:KOUMARABHRITYA      
20DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL25015031
21DR.L RAMESH BABU18015731
22DR.NANDU G JOSEPH25015031
Department:PANCHAKARMA      
23DR. SHOBHA B K25015031
24DR. ANEESH E G22215131
25DR. TERES JOSHY25015031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA      
26DR. DINESH KUMAR MISHRA140151131
27DR. B I MATAPATHI20015531
28DR. MILIND HUKKERI24015131
29DR. ABDUL KAREEM H00103131
30DR. JAGADEESH MAYYA22015331
31DR. PRASANTI K21015431
32DR. BHAGYALAXMI B R24015131
Department:ROGA NIDANA      
32DR.SOUMYA BHAT25015031
33DR. ANN ROSE25015031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA      
34DR.RAMESH BHAT23015231
35DR.ANURADHA K C20015531
36DR. MANJUNATH R HEGDE25015031
Department:SHALAKYA TANTRA      
37DR. VIKRAMA G22015331
38DR. RAVI H K25015031
39DR.MITHUN B 25015031
40DR.KIRAN KUMAR U03100031
Department:SHALYA TANTRA      
41DR. POORNIMA S S25015031
42DR. INDU K VISWAMBARAN25015031
Department:SHAREERA RACHANA      
43DR.JYOTHI PRAKASH BHAT25015031
44DR.AKHIL H S100151531
45DR. YEDHUKRISHNAN T B150151031
Department:SWASTHAVRITTA      
46DR.LATHA RAMESH24015131
47DR. VARSHINI R19015631
48DR.PRASHANTH V D25015031
Department:SHAREERA KRIYA      
49DR.PALLED A S140151131
50DR.ANJAN K S25015031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA      
51DR.PREMA BHAGAWAN25015031
52DR.SHIVU N S80151731
53DR.JINU SEKHAR. S60151931
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS      
54MR.PRAKASH C H24015131