Teach_staff_att_Jun_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – June 2019

Department:AGADA TANTRA      
Sl. No.EmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N25015031
2DR. KARTHIK H V25015031
3DR. MANUPRASAD K S25015031
4DR.SHABANA B S25015031
Department:DRAVYAGUNA      
5DR. SANJAYA K S25015031
6DR. H R PRADEEP25015031
7DR. VINAYAK S BHAT25015031
8DR. BHANU H C19615031
9DR. SHILPA K N25015031
Department:KAYACHIKITSA      
10DR. TRIVENI V KALAGARE17015831
11DR. KESHAVA D V21015431
12DR. VISHNU V NATH25015031
13DR. DHARMAPALAN25015031
14Dr.PRASHANTH BHAT25015031
15Dr.RAGHURAM Y S25015031
16DR.PRASHANTH GOKHALE24015131
17Dr.PRASANNA K G24015131
18DR.LAXMI SANGANAL19315331
19DR. ASWIN M9 13316
Department:KOUMARABHRITYA      
20DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL25015031
21DR.L RAMESH BABU25015031
22DR.NANDU G JOSEPH22015331
Department:PANCHAKARMA      
23DR. SHOBHA B K21415031
24DR. ANEESH E G20515031
25DR. TERES JOSHY22015331
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA      
26DR. DINESH KUMAR MISHRA90151631
27DR. B I MATAPATHI25015031
28DR. MILIND HUKKERI22015331
29DR. ABDUL KAREEM H25015031
30DR. JAGADEESH MAYYA21415031
31DR. PRASANTI K23215031
32DR. BHAGYALAXMI B R21315131
Department:ROGA NIDANA      
33DR.SOUMYA BHAT25015031
34DR. ANN ROSE24015131
Department:SAMHITA & SIDDANTHA      
35DR.RAMESH BHAT25015031
36DR.ANURADHA K C25015031
37DR. MANJUNATH R HEGDE24015131
Department:SHALAKYA TANTRA      
38DR. VIKRAMA G24015131
39DR. RAVI H K25015031
40DR.MITHUN B 25015031
Department:SHALYA TANTRA      
41DR. POORNIMA S S25015031
42DR. INDU K VISWAMBARAN25015031
Department:SHAREERA RACHANA      
43DR.JYOTHI PRAKASH BHAT25015031
44DR.AKHIL H S24015131
45DR. YEDHUKRISHNAN T B24015131
Department:SWASTHAVRITTA      
46DR.LATHA RAMESH25015031
47DR. VARSHINI R24015131
48DR.PRASHANTH V D21015431
Department:SHAREERA KRIYA      
49DR.PALLED A S25015031
50DR.ANJAN K S25015031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA      
51DR.PREMA BHAGAWAN25015031
52DR.SHIVU N S24015131
53DR.JINU SEKHAR. S00103131
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS      
54MR.PRAKASH C H25015031