Teach_staff_att_Oct_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – October 2021

 Department:AGADA TANTRA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR. KARTHIK H V18065231
 2DR.SHABANA B S8.55.565631
 3DR.HARISH DESHPANDE26021231
         
 Department:DRAVYAGUNA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR. SANJAYA K S20065031
 2DR. H R PRADEEP16.50653.531
 3DR. VINAYAK S BHAT20065031
 4DR.RAJATHA M12.50657.531
 5Dr.KEERTHANA N 17065331
         
 Department:KAYACHIKITSA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR. TRIVENI V KALAGARE20065031
 2DR. KESHAVA D V17065331
 3DR. VISHNU V NATH18065231
 4Dr.PRASHANTH BHAT16065431
 5Dr.RAGHURAM Y S20065031
 6DR.ASHWINI S G18065231
         
 Department:KOUMARABHRITYA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL20065031
 2Dr.PREETHI H.M19.50650.531
         
 Department:PANCHAKARMA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR. SHOBHA B K18065231
 2DR. TERES JOSHY16.53.565031
 3DR.NIBIN SAJAN20065031
         
 Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWDLVTOT
 1DR. DINESH KUMAR MISHRA19.50650.531
 2DR. B I MATAPATHI17065331
 3DR. MILIND HUKKERI17.50652.531
 4DR.JAGADEESH MAYYA17065331
 5DR. PRASANTI K17365031
         
 Department:ROGA NIDANA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.SOUMYA BHAT11.502215.531
 0DR. ANN ROSE19065131
         
         
 Department:SAMHITA & SIDDANTHA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.RAMESH BHAT20065031
 2DR. MANJUNATH R HEGDE17.50652.531
 3DR. DHANUSREE S J131143031
 4DR.ALOKANATHA D D17065331
         
 Department:SHALAKYA TANTRA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR. VIKRAMA G18265031
 2DR.MITHUN B 20065031
 3DR.SANDEEP ANAND19165031
 4DR.ASHWIN KUMAR K G20065031
         
 Department:SHALYA TANTRA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR. POORNIMA S S17065331
 2FATHIMA T90651131
         
         
 Department:SHAREERA RACHANA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.JYOTHI PRAKASH BHAT20065031
 2Dr.GEETHU ARMUGHAN20065031
         
         
         
 Department:SWASTHAVRITTA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.LATHA RAMESH20065031
 2DR.ATHIRA C18065231
         
         
         
 Department:SHAREERA KRIYA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.ANJAN K S20065031
 2DR.CHAITRA N16065431
         
         
 Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.PREMA BHAGAWAN20065031
 2DR.SHIVU N S20065031
 3Dr. VIDYA R14364431
         
         
 Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1MR.PRAKASH C H21064031