Teach_staff_att_Nov_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – November 2021

 Department:AGADA TANTRA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.
KARTHIK H V
19.50343.530
 2DR.SHABANA
B S
81442230
 3DR.HARISH
DESHPANDE
19012830
         
 Department:DRAVYAGUNA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.
SANJAYA K S
22044030
 2DR.
H R PRADEEP
22044030
 3DR.
VINAYAK S BHAT
60441630
 4DR.RAJATHA
M
17044530
 5Dr.KEERTHANA
17.50444.530
         
 Department:KAYACHIKITSA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.
TRIVENI V KALAGARE
22044030
 2DR.
KESHAVA D V
18.50443.530
 3DR.
VISHNU V NATH
20044230
 4Dr.PRASHANTH
BHAT
17044530
 5Dr.RAGHURAM
Y S
22044030
 6DR.ASHWINI
S G
19044330
         
 Department:KOUMARABHRITYA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.NAUSHAD
SAHEB KUNJAL
22044030
 2Dr.PREETHI
H.M
22044030
         
 Department:PANCHAKARMA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.
SHOBHA B K
20044230
 2DR.
TERES JOSHY
72021030
 3DR.NIBIN SAJAN19.50442.530
         
 Department:RASA SHASTRA &
BHAISHAJYA KALPANA
   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWDLVTOT
 1DR.
DINESH KUMAR MISHRA
22044030
 2DR.
B I MATAPATHI
18044430
 3DR.
MILIND HUKKERI
14.50447.530
 4DR.JAGADEESH
MAYYA
21.50440.530
 5DR.
PRASANTI K
15843030
         
 Department:ROGA NIDANA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.SOUMYA
BHAT
131502030
 0DR.
ANN ROSE
22044030
         
         
 Department:SAMHITA &
SIDDANTHA
   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.RAMESH
BHAT
22044030
 2DR.
MANJUNATH R HEGDE
18044430
 3DR.
DHANUSREE S J
21044130
 4DR.ALOKANATHA D
D
18044430
         
 Department:SHALAKYA TANTRA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.
VIKRAMA G
22044030
 2DR.MITHUN
22044030
 3DR.SANDEEP ANAND19244130
 4DR.ASHWIN KUMAR
K G
22044030
         
 Department:SHALYA TANTRA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.
POORNIMA S S
21044130
 2FATHIMA
T
13544430
         
         
 Department:SHAREERA RACHANA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.JYOTHI
PRAKASH BHAT
16044630
 2Dr.GEETHU
ARMUGHAN
7.510336.530
         
         
         
 Department:SWASTHAVRITTA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.LATHA
RAMESH
22044030
 2DR.ATHIRA
C
21044130
         
         
         
 Department:SHAREERA KRIYA   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.ANJAN
K S
22044030
 2DR.CHAITRA
N
18.50443.530
         
         
 Department:PRASUTHI TANTRA AND
STREE ROGA
   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1DR.PREMA
BHAGAWAN
22044030
 2DR.SHIVU
N S
22044030
 3Dr.
VIDYA R
22044030
         
         
 Department:RESEARCH METHODOLOGY
& BIO STATISTICS
   
 Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
 1MR.PRAKASH
C H
22044030