Teach_staff_att_dec_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – December 2021

Department:AGADA TANTRA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. KARTHIK H V19014731
2DR.SHABANA B S11.516.510231
3DR.HARISH DESHPANDE20013731
        
Department:DRAVYAGUNA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SANJAYA K S150141131
2DR. H R PRADEEP15.501410.531
3DR. VINAYAK S BHAT23014331
4DR.RAJATHA M25014131
5Dr.KEERTHANA N 22014431
        
Department:KAYACHIKITSA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. TRIVENI V KALAGARE25014131
2DR. KESHAVA D V22014431
3DR. VISHNU V NATH120141431
4Dr.PRASHANTH BHAT22414031
5Dr.RAGHURAM Y S26014031
6DR.ASHWINI S G22014431
        
Department:KOUMARABHRITYA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL26014031
2Dr.PREETHI H.M26014031
        
Department:PANCHAKARMA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SHOBHA B K22014431
2DR. TERES JOSHY26014031
3DR.NIBIN SAJAN23014331
        
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWDLVTOT
1DR. DINESH KUMAR MISHRA19014731
2DR. B I MATAPATHI19014731
3DR. MILIND HUKKERI25114031
4DR.JAGADEESH MAYYA19014731
5DR. PRASANTI K22414031
        
Department:ROGA NIDANA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.SOUMYA BHAT10.515.514031
0DR. ANN ROSE20014631
        
        
Department:SAMHITA & SIDDANTHA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.RAMESH BHAT26014031
2DR. MANJUNATH R HEGDE24014231
3DR. DHANUSREE S J2.5130213.531
4DR.ALOKANATHA D D23014331
        
Department:SHALAKYA TANTRA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. VIKRAMA G25014131
2DR.MITHUN B 26014031
3DR.SANDEEP ANAND13.515.502031
4DR.ASHWIN KUMAR K G26014031
        
Department:SHALYA TANTRA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. POORNIMA S S21014531
2FATHIMA T26014031
        
        
Department:SHAREERA RACHANA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.JYOTHI PRAKASH BHAT26014031
2Dr.GEETHU ARMUGHAN121502231
        
        
        
Department:SWASTHAVRITTA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.LATHA RAMESH26014031
2DR.ATHIRA C16614431
        
        
        
Department:SHAREERA KRIYA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.ANJAN K S26014031
2DR.CHAITRA N220.5143.531
        
        
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
2DR.SHIVU N S26014031
3Dr. VIDYA R25013231
        
        
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1MR.PRAKASH C H26014031