Non_tea_staff_att_Sep_19

Non- Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – September 2019

Department:OTHERS
Emp. CodeEmployee NamePRABHWOLVTOT
1PROF. VENKATESH K C21035130
2SRI RAGHUVEER P21035130
3SRI G K PATAVARDHAN22035030
Department:DRAVYAGUNA
4MR. KARTHIK  B16035630
5MR.RAVI PATAVARDHAN22035030
6MR. SANJAY G P20035230
7MR.RANGANNACHAR18035430
8MRS.NAGALAXMI RANGANNA22035030
9MR. MANJUNATH V22035030
Department:HERBAL GARDEN
10MR. KRISHNA MURTHY22035030
11MR. MANJUNATHA R22035030
12MR. MANIKANTA J25005030
13MR. UMESH22035030
Department:LIBRARY
14MRS. AMEENA YASMIN21035130
15MR. BHARATH K22035030
16MR. RAGU SHETTY22035030
Department:OFFICE
17MRS. JYOTHI K21035130
18MR. SATISHA H D22035030
19MR. RAMESH GOWDA19035330
20MR. ABDUL BASHEER20035230
Department:PANCHAKARMA, PRASUTHI TANTRA, KAYACHIKITSA, KAUMARABHRITYA, SHALYA TANTRA, SHALAKYA TANTRA,
21MRS. SARASWATHI22035030
22MRS. DEVAMMA22035030
23MR. GADIGAPPA22035030
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
24MR. MOHAMMAD ISMAIL22035030
25MR. ANIL KUMAR K S20035230
26MR. RAGHAVENDRA H K19035330
27MR. SURENDRA K A22035030
28MR. VINAYA H B22035030
29MRS.PADMA20035230
Department:ROGA NIDANA
30MR.VISHWANATH A M22035030
31MR. SACHIN22035030
32MR. SUNIL22035030
33MRS. SHANKARI22035030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
34MR. NAGAPPA HEGDE22035030
Department:SHAREERA KRIYA
35MR. MAHESH B H29000130
36MR. PRATHAP22035030
37MR. DAYANANDA22035030
38MR. MADHAVA U21035130
Department:SHAREERA RACHANA
39MR ADARSH K22035030
40MR. AKSHAY KUMAR B H22035030
41MR. HARISH K N22035030
42MR. RAMESH SA22035030
43MR. NAGARAJ22035030
Department:AGADA TANTRA, SWASTHAVRITTA  
44MR. MANJUNATH S22035030
45MR. SURESH A S22035030