Teach_staff_att_Nov_21

Attendance of Teaching Staff November 2021

Department: AGADA TANTRA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. KARTHIK H V 19.5 0 3 4 3.5 30
2 DR.SHABANA B S 8 14 4 2 2 30
3 DR.HARISH DESHPANDE 19 0 1 2 8 30
Department: DRAVYAGUNA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. SANJAYA K S 22 0 4 4 0 30
2 DR. H R PRADEEP 22 0 4 4 0 30
3 DR. VINAYAK S BHAT 6 0 4 4 16 30
4 DR.RAJATHA M 17 0 4 4 5 30
5 Dr.KEERTHANA N  17.5 0 4 4 4.5 30
Department: KAYACHIKITSA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. TRIVENI V KALAGARE 22 0 4 4 0 30
2 DR. KESHAVA D V 18.5 0 4 4 3.5 30
3 DR. VISHNU V NATH 20 0 4 4 2 30
4 Dr.PRASHANTH BHAT 17 0 4 4 5 30
5 Dr.RAGHURAM Y S 22 0 4 4 0 30
6 DR.ASHWINI S G 19 0 4 4 3 30
Department: KOUMARABHRITYA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL 22 0 4 4 0 30
2 Dr.PREETHI H.M 22 0 4 4 0 30
Department: PANCHAKARMA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. SHOBHA B K 20 0 4 4 2 30
2 DR. TERES JOSHY 7 20 2 1 0 30
3 DR.NIBIN SAJAN 19.5 0 4 4 2.5 30
Department: RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WD LV TOT
1 DR. DINESH KUMAR MISHRA 22 0 4 4 0 30
2 DR. B I MATAPATHI 18 0 4 4 4 30
3 DR. MILIND HUKKERI 14.5 0 4 4 7.5 30
4 DR.JAGADEESH MAYYA 21.5 0 4 4 0.5 30
5 DR. PRASANTI K 15 8 4 3 0 30
Department: ROGA NIDANA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.SOUMYA BHAT 13 15 0 2 0 30
0 DR. ANN ROSE 22 0 4 4 0 30
Department: SAMHITA & SIDDANTHA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.RAMESH BHAT 22 0 4 4 0 30
2 DR. MANJUNATH R HEGDE 18 0 4 4 4 30
3 DR. DHANUSREE S J 21 0 4 4 1 30
4 DR.ALOKANATHA D D 18 0 4 4 4 30
Department: SHALAKYA TANTRA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. VIKRAMA G 22 0 4 4 0 30
2 DR.MITHUN B  22 0 4 4 0 30
3 DR.SANDEEP ANAND 19 2 4 4 1 30
4 DR.ASHWIN KUMAR K G 22 0 4 4 0 30
Department: SHALYA TANTRA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. POORNIMA S S 21 0 4 4 1 30
2 FATHIMA T 13 5 4 4 4 30
Department: SHAREERA RACHANA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.JYOTHI PRAKASH BHAT 16 0 4 4 6 30
2 Dr.GEETHU ARMUGHAN 7.5 10 3 3 6.5 30
Department: SWASTHAVRITTA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.LATHA RAMESH 22 0 4 4 0 30
2 DR.ATHIRA C 21 0 4 4 1 30
Department: SHAREERA KRIYA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.ANJAN K S 22 0 4 4 0 30
2 DR.CHAITRA N 18.5 0 4 4 3.5 30
Department: PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.PREMA BHAGAWAN 22 0 4 4 0 30
2 DR.SHIVU N S 22 0 4 4 0 30
3 Dr. VIDYA R 22 0 4 4 0 30
Department: RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MR.PRAKASH C H 22 0 4 4 0 30