Non Teaching Staff June 2022

Department: OTHERS
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 PROF. VENKATESH K C 1.5 0 0 0 28.5 30
2 SRI G K PATAVARDHAN 26 0 0 4 0 30
3 Mr. ABHISHEK 26 0 0 4 0 30
Department: OFFICE
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MRS. JYOTHI K 23 0 0 4 3 30
2 MR. SATISHA H D 25 0 0 4 1 30
3 Mr SANJAY G P 25.5 0 0 4 0.5 30
4 Mrs. VIJETHA 26 2 0 2 0 30
Department: LIBRARY
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MRS. AMEENA YASMIN 25 0 0 4 1 30
2 MR. BHARATH K 26 0 0 4 0 30
3 Mr. MANJUNATHA R 26 0 0 4 0 30
Department: SAMHITA & SIDDANTHA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 Mr. PRATHAP H S 26 0 0 4 0 30
Department: SHAREERA RACHANA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 Mr.MANJUNATHA M 26 0 0 4 0 30
2 Mr.RAMESH S A 22 0 0 4 4 30
3 Mr. MATHEW A 26 0 0 4 0 30
Department: SHAREERA KRIYA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MR. MAHESH B H 30 0 0 0 0 30
2 Mr. RAMESH GOWDA 18 8 0 4 0 30
Department: DRAVYAGUNA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 Mr.DAYANANDA 26 0 0 4 0 30
2 Mr. MADHAVA 29 0 0 0 1 30
3 Mr. RAGHU SHETTY 24.5 0 0 4 1.5 30
4 Mr.RAVI PATAVARDHAN 26 0 0 4 0 30
5 Mr. KARTHIK R 26 0 0 4 0 30
Department: RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MR. ANIL KUMAR K S 30 0 0 0 0 30
2 Mr. SACHIN S 28 0 0 0 2 30
3 Mr. UMESH  23 4 0 1 2 30
4 MR. SURENDRA K A 27.5 0 0 0 2.5 30
5 Mr. PRADEEP K 22 6 0 0 2 30
Department: ROGA NIDANA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MR.AKSHAY KUMAR 26 0 0 4 0 30
2 Mr.MANJUNATHA S 24 2 0 0 4 30
Department: , SWASTHAVRITTA  
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MR. SURESH A S 27 0 0 0 3 30
                  
Department: AGADA TANTRA, 
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 Mr. THIPPANNA 26 0 0 4 0 30
                  
Department: PRASUTHI & STREE ROGA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 Mrs. SARASWATHI 26 0 0 4 0 30
                  
Department: KAUMARABHRITYA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MR.VISHAL K V 19 9 0 0 2 30
                  
Department: KAYA CHIKITSA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 Mr. SANTHOSH 26 0 0 4 0 30
                  
Department: HERBAL GARDEN
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MR. KRISHNA  MURTHY 0 30 0 0 0 30
2 Mr. GADIGAPPA 25 3 0 0 2 30
3 Mrs. SHANKRAMMA 21 9 0 0 0 30