Hospital_staff_att_March_22

Attendance of Hospital staff March 2022

SL. NO.

NAME

PR

AB

LV

GH

WO

TOT

1

DR. MURALI A RAO

24

0

2

1

4

31

2

DR. DEEPAK

26

0

1

0

4

31

3

DR. SHANBHAG S M

26

0

1

0

4

31

4

DR. SHRUTHI L V

25

0

2

0

4

31

5

DR.MURULIDHAR K S

25

0

2

0

4

31

6

DR. NIRMALA

25

0

2

0

4

31

7

DR. NAGARAJ K R

26

0

1

0

4

31

8

DR. MANJUNATH M N

26

0

1

0

4

31

9

DR. BINDU NANDAKISHORE

25

0

2

0

4

31

10

DR. ARCHANA M K

26

0

1

0

4

31

11

DR. VIDYA C R

25

0

2

0

4

31

12

DR. SHASHWATHI M

25

0

2

0

4

31

13

DR. VASUDEV URAL

26

0

1

0

4

31

14

DR. SNEHA PATIL

26

0

1

0

4

31

15

DR. VINUTHA G M

26

0

1

0

4

31

16

DR. SUHAS H D

26

0

1

0

4

31

17

DR. PRASHANT KUMAR JHA

24

0

2

1

4

31

18

DR. PRAJNA SHETTY

25

0

1

1

4

31

19

MS. ANUSHREE GOWDA

25

0

1

1

4

31

20

MR. LOKESH H M

25

0

1

1

4

31

21

MRS. GANGA

26

0

1

0

4

31

22

MR. CHARAN KUMAR K

26

0

1

0

4

31

23

MR. MOHANA G A

26

0

1

0

4

31

24

MRS. SHWETHA  S

26

0

1

0

4

31

25

MRS.PRIYANKA.S.N

26

0

1

0

4

31

26

MR.R  MAHESH KUMAR

26

0

1

0

4

31

27

MRS.MAMATHA V S

26

0

1

0

4

31

28

MR. SANDEEP P S

26

0

1

0

4

31

29

MRS. NAGARATNA C

25

0

1

1

4

31

30

MRS. MARY Y

25

0

1

1

4

31

31

MRS. SHOBHA DHARMESH

24

0

1

1

4

30

32

MRS. SEETHALAXMI

26

0

1

0

4

31

33

MRS. MANJULA 

26

0

1

0

4

31

34

MRS. MAHALAXMI M HEGDE

25

0

1

0

5

31

35

MRS. SHOBHA 

25

0

1

0

5

31

36

MRS.RATNA

25

0

1

0

5

31

37

MRS. SOUMYASHREE

26

0

1

0

4

31

38

MRS. NISHA

26

0

1

0

4

31

39

MRS.RACHANA K M

26

0

1

0

4

31

40

MRS.SUPRITHA S

26

0

1

0

4

31

41

MRS. DIVYA  M

25

0

1

0

5

31

42

MRS. CELINA 

25

0

1

0

5

31

43

MS.SHALINI K G

26

0

1

0

4

31

44

MRS. PREMA

26

0

1

0

4

31

45

MR. RAGHAVENDRA M J

26

0

1

0

4

31

46

MR. NAVEENA N M

26

0

1

0

4

31

47

MRS. NANDINI H D

26

0

1

0

4

31

48

MRS. SAVITHA D C

25

0

1

0

5

31

49

MRS. SRIDEVI

25

0

1

0

5

31

50

MR.RAGHAVENDRA H K

26

0

1

0

4

31

51

MRS. RENUKA DEVI K N

26

0

1

0

4

31

52

MR. SATHISH NAYAK

26

0

1

0

4

31

53

MRS. SOLOACHANA

26

0

1

0

4

31

54

MRS.BHAVANI

26

0

1

0

4

31

55

MRS. PONNAMMA

26

0

1

0

4

31

56

MRS. GANESHWARI

26

0

1

0

4

31

57

MR. NANJUNDA B V

26

0

1

0

4

31

58

MRS. JULIANA MENEZES

26

0

1

0

4

31

59

MR. KRISHNAPPA

26

0

1

0

4

31

60

MR. SANTOSH S

26

0

1

0

4

31

61

MR.SANDESH S

26

0

1

0

4

31

62

MRS.MUBEENA

26

0

1

0

4

31

63

MR. GIRISH K J

26

0

1

0

4

31

64

MRS. SANKAMMA

26

0

1

0

4

31

65

MR. CHANDRASHEKHAR HEGDE

26

0

1

0

4

31

66

MR. MANJUNATHA V

25

0

1

0

5

31

67

MR. PRAVEENA S A

25

0

1

0

5

31

68

MR. MAHESH V

25

0

1

0

5

31

69

MRS. RATHNAMMA

25

0

1

0

5

31

70

MRS. MANJAMMA

26

0

1

0

4

31

71

MRS. SARALA SHETTY

26

0

1

0

4

31

72

MRS. ELIZA

26

0

1

0

4

31

73

MRS. FLORIN D’SOUZA

25

0

1

0

5

31

74

MRS. NEELAMMA

26

0

1

0

4

31

75

MRS. SHAKUNTHALA

26

0

1

0

4

31

76

MR. GIRISH 

26

0

1

0

4

31

77

MRS. GULABI

25

0

1

0

5

31

78

MRS. PADMA

26

0

1

0

4

31

79

MRS. RAZIYA

26

0

1

0

4

31