Hospital_staff_att_Feb_22

Attendance of Hospital staff February 2022

SL. NO.

NAME

PR

AB

LV

GH

WO

TOT

1

DR. MURALI A RAO

23

0

1

0

4

28

2

DR. DEEPAK

23

0

1

0

4

28

3

DR. SHANBHAG S M

23

0

1

0

4

28

4

DR. SHRUTHI L V

24

0

0

0

4

28

5

DR.MURULIDHAR K S

23

0

1

0

4

28

6

DR. NIRMALA

23

0

1

0

4

28

7

DR. NAGARAJ K R

23

0

1

0

4

28

8

DR. MANJUNATH M N

23

0

1

0

4

28

9

DR. BINDU NANDAKISHORE

23

0

1

0

4

28

10

DR. ARCHANA M K

23

0

1

0

4

28

11

DR. VIDYA C R

23

0

1

0

4

28

12

DR. SHASHWATHI M

23

0

1

0

4

28

13

DR. VASUDEV URAL

23

0

1

0

4

28

14

DR. SNEHA PATIL

23

0

1

0

4

28

15

DR. VINUTHA G M

23

0

1

0

4

28

16

DR. SUHAS H D

23

0

1

0

4

28

17

DR. PRASHANT KUMAR JHA

23

0

1

0

4

28

18

DR. PRAJNA SHETTY

23

0

1

0

4

28

19

MS. ANUSHREE GOWDA

23

0

1

0

4

28

20

MR. LOKESH H M

23

0

1

0

4

28

21

MRS. GANGA

23

0

1

0

4

28

22

MR. CHARAN KUMAR K

23

0

1

0

4

28

23

MR. MOHANA G A

23

0

1

0

4

28

24

MRS. SHWETHA  S

23

0

1

0

4

28

25

MRS.PRIYANKA.S.N

23

0

1

0

4

28

26

MR.R  MAHESH KUMAR

23

0

1

0

4

28

27

MRS.MAMATHA V S

23

0

1

0

4

28

28

MR. SANDEEP P S

23

0

1

0

4

28

29

MRS. NAGARATNA C

23

0

1

0

4

28

30

MRS. MARY Y

23

0

1

0

4

28

31

MRS. SHOBHA DHARMESH

23

0

1

0

4

28

32

MRS. SEETHALAXMI

23

0

1

0

4

28

33

MRS. MANJULA 

23

0

1

0

4

28

34

MRS. MAHALAXMI M HEGDE

23

0

1

0

4

28

35

MRS. SHOBHA 

23

0

1

0

4

28

36

MRS.RATNA

23

0

1

0

4

28

37

MRS. SOUMYASHREE

23

0

1

0

4

28

38

MRS. NISHA

23

0

1

0

4

28

39

MRS.RACHANA K M

23

0

1

0

4

28

40

MRS.SUPRITHA S

23

0

1

0

4

28

41

MRS. DIVYA  M

23

0

1

0

4

28

42

MRS. CELINA 

23

0

1

0

4

28

43

MS.SHALINI K G

23

0

1

0

4

28

44

MRS. PREMA

23

0

1

0

4

28

45

MR. RAGHAVENDRA M J

23

0

1

0

4

28

46

MR. NAVEENA N M

23

0

1

0

4

28

47

MRS. NANDINI H D

23

0

1

0

4

28

48

MRS. SAVITHA D C

23

0

1

0

4

28

49

MRS. SRIDEVI

23

0

1

0

4

28

50

MR.RAGHAVENDRA H K

23

0

1

0

4

28

51

MRS. RENUKA DEVI K N

23

0

1

0

4

28

52

MR. SATHISH NAYAK

23

0

1

0

4

28

53

MRS. SOLOACHANA

23

0

1

0

4

28

54

MRS.BHAVANI

23

0

1

0

4

28

55

MRS. PONNAMMA

23

0

1

0

4

28

56

MRS. GANESHWARI

23

0

1

0

4

28

57

MR. NANJUNDA B V

23

0

1

0

4

28

58

MRS. JULIANA MENEZES

23

0

1

0

4

28

59

MR. KRISHNAPPA

23

0

1

0

4

28

60

MR. SANTOSH S

23

0

1

0

4

28

61

MR.SANDESH S

23

0

1

0

4

28

62

MRS.MUBEENA

23

0

1

0

4

28

63

MR. GIRISH K J

23

0

1

0

4

28

64

MRS. SANKAMMA

23

0

1

0

4

28

65

MR. CHANDRASHEKHAR HEGDE

23

0

1

0

4

28

66

MR. MANJUNATHA V

23

0

1

0

4

28

67

MR. PRAVEENA S A

23

0

1

0

4

28

68

MR. MAHESH V

23

0

1

0

4

28

69

MRS. RATHNAMMA

23

0

1

0

4

28

70

MRS. MANJAMMA

23

0

1

0

4

28

71

MRS. SARALA SHETTY

23

0

1

0

4

28

72

MRS. ELIZA

23

0

1

0

4

28

73

MRS. FLORIN D’SOUZA

23

0

1

0

4

28

74

MRS. NEELAMMA

23

0

1

0

4

28

75

MRS. SHAKUNTHALA

23

0

1

0

4

28

76

MR. GIRISH 

23

0

1

0

4

28

77

MRS. GULABI

23

0

1

0

4

28

78

MRS. PADMA

23

0

1

0

4

28

79

MRS. RAZIYA

23

0

1

0

4

28