Teach_staff_att_Dec_21

Attendance of Teaching staff December 2021

Department: AGADA TANTRA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. KARTHIK H V 19 0 1 4 7 31
2 DR.SHABANA B S 11.5 16.5 1 0 2 31
3 DR.HARISH DESHPANDE 20 0 1 3 7 31
Department: DRAVYAGUNA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. SANJAYA K S 15 0 1 4 11 31
2 DR. H R PRADEEP 15.5 0 1 4 10.5 31
3 DR. VINAYAK S BHAT 23 0 1 4 3 31
4 DR.RAJATHA M 25 0 1 4 1 31
5 Dr.KEERTHANA N  22 0 1 4 4 31
Department: KAYACHIKITSA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. TRIVENI V KALAGARE 25 0 1 4 1 31
2 DR. KESHAVA D V 22 0 1 4 4 31
3 DR. VISHNU V NATH 12 0 1 4 14 31
4 Dr.PRASHANTH BHAT 22 4 1 4 0 31
5 Dr.RAGHURAM Y S 26 0 1 4 0 31
6 DR.ASHWINI S G 22 0 1 4 4 31
Department: KOUMARABHRITYA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL 26 0 1 4 0 31
2 Dr.PREETHI H.M 26 0 1 4 0 31
Department: PANCHAKARMA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. SHOBHA B K 22 0 1 4 4 31
2 DR. TERES JOSHY 26 0 1 4 0 31
3 DR.NIBIN SAJAN 23 0 1 4 3 31
Department: RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WD LV TOT
1 DR. DINESH KUMAR MISHRA 19 0 1 4 7 31
2 DR. B I MATAPATHI 19 0 1 4 7 31
3 DR. MILIND HUKKERI 25 1 1 4 0 31
4 DR.JAGADEESH MAYYA 19 0 1 4 7 31
5 DR. PRASANTI K 22 4 1 4 0 31
Department: ROGA NIDANA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.SOUMYA BHAT 10.5 15.5 1 4 0 31
0 DR. ANN ROSE 20 0 1 4 6 31
Department: SAMHITA & SIDDANTHA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.RAMESH BHAT 26 0 1 4 0 31
2 DR. MANJUNATH R HEGDE 24 0 1 4 2 31
3 DR. DHANUSREE S J 2.5 13 0 2 13.5 31
4 DR.ALOKANATHA D D 23 0 1 4 3 31
Department: SHALAKYA TANTRA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. VIKRAMA G 25 0 1 4 1 31
2 DR.MITHUN B  26 0 1 4 0 31
3 DR.SANDEEP ANAND 13.5 15.5 0 2 0 31
4 DR.ASHWIN KUMAR K G 26 0 1 4 0 31
Department: SHALYA TANTRA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR. POORNIMA S S 21 0 1 4 5 31
2 FATHIMA T 26 0 1 4 0 31
Department: SHAREERA RACHANA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.JYOTHI PRAKASH BHAT 26 0 1 4 0 31
2 Dr.GEETHU ARMUGHAN 12 15 0 2 2 31
Department: SWASTHAVRITTA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.LATHA RAMESH 26 0 1 4 0 31
2 DR.ATHIRA C 16 6 1 4 4 31
Department: SHAREERA KRIYA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 DR.ANJAN K S 26 0 1 4 0 31
2 DR.CHAITRA N 22 0.5 1 4 3.5 31
Department: PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
2 DR.SHIVU N S 26 0 1 4 0 31
3 Dr. VIDYA R 25 0 1 3 2 31
Department: RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
Emp. Code EmployeeName PR AB H WO LV TOT
1 MR.PRAKASH C H 26 0 1 4 0 31