Teaching Staff

PRINCIPAL
Dr. Sanjaya. K.S
AYUDG0326,
BAMS, MD (Ayu),
Professor,
PG Dept. of Dravyaguna
Reg. No.11314, KAUP Board, Bangalore
DOJ : 18/03/2000

Address:

S/o Sri Sundar Shetty,
Sri Shankari Nilaya,
Hirikere, Koppa – 577126,
Ph: 08265 221205,
Fax : 08265 221270
Mob : 9448506719
02 Dr. Sanjaya KS.1
AGADA TANTRA AND VYAVAHARA AYURVEDA
Dr. Sriharsha. H.N.
AYUAT0236, BAMS, MD (Ayu)
Reader
Reg. No. : 15079, KAUP Board, Bangalore
DOB :23/03/1979
Experience : 11 yrs 11 mnths
Dr. Sriharsha
Dr. Karthik. H.V
AYUAT0237, BAMS, MD (Ayu)
Reader,
Reg. No. : 24906, KAUP Board, Bangalore
DOB :01/09/1983
Experience : 05 yrs 8 mnths
Dr. Karthik HV
Dr. Manuprasad K S
BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 12721, TCMC, Kerala
DOB : 30/05/1988
Experience : 01 yr 01 mnth
Manuprasad KS
AYURVEDA SAMHITA AND SIDHANTHA
Dr. Ramesh Bhat
AYUSS0312, BSAM
Professor
Reg. No. : 9130, KAUP Board, Bangalore
DOB : 20/04/1960
Experience : 30 yrs 6 mnths
Dr. Ramesh Bhat
Dr. Manjunath R. Hegde
AYUSN0159,  M.A., Ph.D in Sanskrit
Lecturer
DOB : 24/04/1976
Experience : 10 yrs 7 mnths
Dr. Manjunath Hegde
Dr. Anuradha. K.C.
BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 24832, KAUP Board, Bangalore
DOB : 23/08/1985
Experience : 03 yrs 02 mnths
Dr. Anuradha
Dr. Vidyanand Mohan
BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 13654, TCMC, Kerala.
DOB : 19/08/1988
Experience : 01 yr 01 mnth
Vidyanand
 DRAVYAGUNA
Dr. Sanjaya. K.S.
AYUDG0326, BAMS, MD (Ayu)
Professor
Reg. No. : 11314, KAUP Board, Bangalore
DOB :11/05/1967
Experience : 18 yrs
02 Dr. Sanjaya KS.1
Dr. Pradeep Rangaswamy Hassan
AYUDG0327, BAMS, MD (Ayu)
Professor
Reg. No. : 10189, KAUP Board, Bangalore
DOB :01/01/1965
Experience : 16 yrs 6 mnths
Dr. HR Pradeep.1
Dr. Vinayak S Bhat
AYUDG0325, BAMS, MD (Ayu)
Professor
Reg. No. :  11763, KAUP Board, Bangalore
DOB : 07/01/1975
Experience : 15 yrs 6 mnths
Dr. Vinayak Bhat
Dr. Krishna Kishore Kumar
AYUDG0328, BAMS, MD (Ayu)
Reader,
Reg. No. :  17198, KAUP Board, Bangalore
DOB : 25/08/1979
Experience : 11 yrs 05 mnths
Dr. Krishna Kishore Kumar
Dr. Bhanu. H.C.
AYUDG0329, BAMS, MD (Ayu)
Reader
Reg. No. :  15381, KAUP Board, Bangalore
DOB : 01/04/1979
Experience : 09 yrs 04 mnths
Dr. Bhanu HC
Dr. Shilpa. K.N.
AYUDG0892, BAMS, MD (Ayu)
Lecturer,
Reg. No. :  19566, KAUP Board, Bangalore
DOB : 01/04/1979
Experience : 03 yrs 01 mnths
Dr. Silpa KN
    KAUMARBHRITYA – BALA ROGA
Dr. Naushad Saheb Kunjal
AYUKB0244, BAMS
Professor
Reg. No. :  9175, KAUP Board, Bangalore
DOB : 09/01/1959
Experience : 30 yrs 6 mnths
Dr. Naushad.1
Dr. Lekkala Ramesh Babu
AYUKB0245, BAMS, MD (Ayu)
Professor,
Reg. No. :  149, Andhra Pradesh Board,
DOB : 06/03/1955
Experience : 12 yrs 08 mnths
Dr. Ramesh Babu
Dr. Nandu Joseph
AYUKB0914, BAMS, MD (Ayu)
Lecturer,
Reg. No. :  33343, KAUP Board, Bangalore
DOB : 23/08/1988
Experience : 02 mnths
Nandu Joseph
  KAYA CHIKITSA
Dr. Prashanth Bhat
AYUKC0453, BAMS, MD (Ayu)
Professor,
Reg. No. :  14243, KAUP Board, Bangalore
DOB : 26/01/1978
Experience : 11 yrs 09 mnths
Dr. Prashanth bhat.1
Dr. Raghuram. Y.S
AYUKC1000, BAMS, MD (Ayu),
Reader,
Reg. No. :  11480, KAUP Board, Bangalore
DOB : 12/07/1973
Experience : 09 yrs 6 mnths
Raghuram
Dr. Prasanna. K.G.
AYUKC1002, BAMS, MD (Ayu)
Reader,
Reg. No. : 15449, KAUP Board, Bangalore
DOB : 01/06/1978
Experience : 08 yrs 11 mnths
Dr. Prasanna KG
Dr. Triveni Vishweshwara Kalagare
AYUKC0454, BAMS, MD (Ayu)
Reader,
Reg. No. : 18256, KAUP Board, Bangalore
DOB : 08/07/1981
Experience : 07 yrs 08 mnths
Dr. Triveni
Dr. Keshava. D.V.
AYUKC0455, BAMS, MD (Ayu), Ph.D
Reader,
Reg. No. : 17624, KAUP Board, Bangalore
DOB : 10/07/1980
Experience : 06 yrs 08 mnths
Dr. Keshava DV
Dr. Prashanth Gokhale
AYUKC0458, BAMS, MD (Ayu)
Lecturer,
Reg. No. : 15023, KAUP Board, Bangalore
DOB : 15/04/1979
Experience : 10 yrs 08 mnths
Dr. Prashant Gokhale
Dr. Laxmi Sanganal
BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 29111, KAUP Board, Bangalore
DOB : 24/09/1986
Experience : 01 yr 09 mnths
Laxmi sanganal
Dr. Vishnu V Nath
BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 13792, TCMC, Kerala
DOB : 12/06/1989
Experience : 01 yrs 01 mnth
Vishnu V Nath
  KRIYA SHARIR
Dr. Palled Andanappa Shivappa
AYUKS0274, BSAM
Professor
Reg. No. : 9179, KAUP Board, Bangalore
DOB : 31/10/1957
Experience : 30 yrs 06 mnths
Dr. AS Pallad
Dr. Anjan. K.S.
AYUKC0490, BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 24057, KAUP Board, Bangalore
DOB : 21/04/1986
Experience : 04 yr 01 mnths
Dr. Anjan
PANCHAKARMA
Dr. Shobha Belinja Kunjanna
AYUPK0256, BAMS, MD (Ayu)
Professor,
Reg. No. : 16096, KAUP Board, Bangalore
DOB : 31/05/1980
Experience : 11 yrs 01 mnths
Dr. Shobha staff
Dr. Aneesh E G
AYUPK1002, BAMS, MD (Ayu)
Lecturer,
Reg. No. : 10164, TCMC
DOB : 12/06/1984
Experience : 09 months
Aneesh E G
Dr. Abitha E
AYUPK1065, BAMS, MD (Ayu)
Lecturer,
Reg. No. : 9875, TCMC
DOB : 06/03/1984
Experience : 02 mnths
Abitha
  PRASUTI AND STRI ROGA
Dr. Prema Bhagawan
AYUPS0276, BSAM
Professor
Reg. No. : 10169, KAUP Board, Bangalore
DOB : 04/11/1956
Experience : 30 yrs 6 mnths
Dr. Prema Bhagawan
Dr. Shivu. N.S.
AYUPS0279, BAMS, MS (Ayu)
Reader
Reg. No. : 16024, KAUP Board, Bangalore
DOB :03/03/1977
Experience : 10 yrs 03 mnths
Dr. Shivu
Dr. Jinu Sekhar S
BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. :12718, TCMC, Kerala
DOB : 04/01/1989
Experience : 02 yr 02 mnths
Dr. Jinu Sekhar
RACHANA SHARIR
Dr. Jyothiprakash Uppoor Bhat
AYURS0295, BAMS
Professor
Reg. No. : 9443, KAUP Board, Bangalore
DOB : 02/11/1960
Experience : 30 yrs 06 mnths
Dr. Jyothiprakash Bhat.1
Dr. Gaurang Paranjape
AYURS0297, BAMS, MD (Ayu)
Reader
Reg. No. : 19327, KAUP Board, Bangalore
DOB :21/09/1982
Experience :08 yrs 08 mnths
Dr. Gaurav Paranjpe
Dr. Dayana. H
AYURS0787, BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 8481, TCMC, Kerala
DOB : 01/06/1982
Experience : 03 yrs 02 mnths
Dr. Dayana
Dr. Akhil. H
AYURS0894, BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 10760, TCMC, Kerala
DOB : 21/05/1987
Experience : 02 yr 07 mnths
Akhil
Dr. Yedhu Krishnan T B
BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 12714, TCMC, Kerala
DOB : 06/11/1988
Experience : 01 yr 02 mnths
Yedhukrishnan
RASA SHASTRA AND BHAISHAJYA KALPANA
Dr. Dinesh Kumar Mishra
AYURB0351, BAMS, MD (Ayu)
Professor
Reg. No. : 74551, GAUCP, Bihar
DOB : 05/08/1964
Experience : 17 yrs 08 mnths
05 Dr. DK Mishra.2
Dr. Basayya Ishwaarayya Mathapati
AYURB0352, BAMS, MD (Ayu)
Professor,
Reg. No. : 12132, KAUP Board, Bangalore
DOB : 20/07/1972
Experience : 14 yrs 07 mnths
Dr. B.I. Mathapati
Dr. Milind Jivaji Hukkeri
AYURB0353, BAMS, MD (Ayu)
Professor,
Reg. No. : 12342, KAUP Board, Bangalore
DOB : 22/07/1974
Experience : 14 yrs 10 mnths
Dr. Hukkeri
Dr. Abdul Kareem. H.
AYURB0349, BAMS, MD (Ayu), Ph.D
Reader
Reg. No. : 16472, KAUP Board, Bangalore
DOB : 25/04/1981
Experience : 09 yrs 03 mnths
3.1
Dr. Jagadeesh Mayya. A.
AYURB0350, BAMS, MD (Ayu)
Reader,
Reg. No. : 22816, KAUP Board, Bangalore
DOB : 13/12/1984
Experience : 06 yrs 07 mnths
Dr. Jagadeesh Mayya
Dr. Prashanthi. K.
AYURB0831, BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 20098, KAUP Board, Bangalore
DOB : 25/04/1983
Experience : 03 yrs 07 mnths
Dr. Prasanti K (BK)
Dr. Bhagyalaxmi. B.R.
BAMS, MD (Ayu)
Lecturer,
Reg. No. : 23988, KAUP Board, Bangalore
DOB : 08/12/1984
Experience : 01 yr 09 mnths
bhagyalaxmi
ROGA NIDAN AVUM VIKRITI VIGYAN
Dr. Rudresh. G.D.
AYURN0277, BAMS, MD (Ayu)
Reader
Reg. No. : 13064, KAUP Board, Bangalore
DOB : 20/04/1976
Experience :10 yrs 09 mnths
Dr. Rudresh GD
Dr. Sowmya. S. Bhat
AYURN0276, BAMS, MD (Ayu)
Reader
Reg. No. : 24516, KAUP Board, Bangalore
DOB : 20/04/1985
Experience : 05 yrs 02 mnths
Dr. Soumya Bhat
SHALAKYA TANTRA
Dr. Vikrama. G
AYUSK0275, BAMS, MS (Ayu)
Professor
Reg. No. : 12383, KAUP Board, Bangalore
DOB : 11/05/1976
Experience : 15 yrs 02 mnths
Dr Vikram
Dr. Ravi. H.K
BAMS, MS (Ayu)
Professor
Reg. No. : 10637, KAUP Board, Bangalore
DOB : 18/05/1969
Experience : 16 yrs 01 mnths
Ravi Hk
SHALYA TANTRA
Dr. Poornima. S.S.
AYUST0345, BAMS, MS (Ayu)
Professor
Reg. No. : 12072, KAUP Board, Bangalore
DOB : 21/05/1975
Experience : 16 yrs 09 mnths
Dr. Poornima
Dr. Shaji K
AYUST1157, BAMS, MS (Ayu)
Lecturer,
Reg. No. : 14311, KAUP Board, Bangalore
DOB : 14/04/1990
Experience :  02 mnths
Shaji K
SWASTHAVIRTTA AND YOGA
Dr. Sogeeranna Veerayya Saraganacharya
AYUSV0249, BSAM, MD (Ayu)
Professor
Reg. No. : 8271, KAUP Board, Bangalore
DOB : 20/07/1958
Experience : 30 yrs 06 mnths
Dr. Saraganacharya SV.1
Dr. Haripriya K S
BAMS, MD (Ayu)
Lecturer
Reg. No. : 13762, TCMC, Kerala
DOB : 27/07/1987
Experience : 01 yr 02 mnths
dig
Mr. Prashanth V D
M.Sc (Yoga),
Lecturer
DOB : 29/07/1983
Experience : 02 Yr 02 mnths
Prashanth VD
QUALITY CONTROL LAB
Dr. Prashanth Kumar Jha
CIPR, DIM, PGDEE, MSc, Ph.D (Pharmacognosis)
Reader & HOD
DOB : 01/03/1978
Experience : 09 yrs 06 mnths
DSC_0068

Comments are closed.