Tea_sta_att_Aug_21

Tea_sta_att_Sep_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – September 2021

Sl. No. Employee Name PR AB H WO LV TOT
Department: AGADA TANTRA
1 DR. KARTHIK H V 21 0 1 4 4 30
2 DR.SHABANA B S 25 0 1 4 0 30
3 DR.HARISH DESHPANDE 24 0 0 6 0 30
Department: DRAVYAGUNA
4 DR. SANJAYA K S 25 0 1 4 0 30
5 DR. H R PRADEEP 25 0 1 4 0 30
6 DR. VINAYAK S BHAT 25 0 1 4 0 30
7 DR.RAJATHA M 23.5 0 1 4 1.5 30
8 Dr.KEERTHANA N  18 0 1 4 7 30
Department: KAYACHIKITSA
9 DR. TRIVENI V KALAGARE 25 0 1 4 0 30
10 DR. KESHAVA D V 23 0 1 4 2 30
11 DR. VISHNU V NATH 22 0 1 4 3 30
12 Dr.PRASHANTH BHAT 24 0 1 4 1 30
13 Dr.RAGHURAM Y S 25 0 1 4 0 30
14 DR.ASHWINI S G 20 0 1 4 5 30
Department: KOUMARABHRITYA
15 DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL 25 0 1 4 0 30
16 Dr.PREETHI H.M 25 0 1 4 0 30
Department: PANCHAKARMA
17 DR. SHOBHA B K 22.5 0 1 4 2.5 30
18 DR. TERES JOSHY 24 0 1 4 1 30
19 DR.NIBIN SAJAN 10 16 0 2 2 30
Department: RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
20 DR. DINESH KUMAR MISHRA 24 0 1 4 1 30
21 DR. B I MATAPATHI 22 0 1 4 3 30
22 DR. MILIND HUKKERI 23.5 0 1 4 1.5 30
23 DR.JAGADEESH MAYYA 23 0 1 4 2 30
24 DR. PRASANTI K 14 12.5   2 1.5 30
Department: ROGA NIDANA
25 DR.SOUMYA BHAT 11 15 1 3 0 30
26 DR. ANN ROSE 24 0 1 4 1 30
Department: SAMHITA & SIDDANTHA
27 DR.RAMESH BHAT 25 0 1 4 0 30
28 DR. MANJUNATH R HEGDE 19.5 0 1 4 5.5 30
29 DR. DHANUSREE S J 0 30 0 0 0 30
30 DR.ALOKANATHA D D 21 0 1 4 4 30
Department: SHALAKYA TANTRA
31 DR. VIKRAMA G 19 0 1 4 6 30
32 DR.MITHUN B  25 0 1 4 0 30
33 DR.SANDEEP ANAND 24.5 0 1 4 0.5 30
34 DR.ASHWIN KUMAR K G 25 0 1 4 0 30
Department: SHALYA TANTRA
35 DR. POORNIMA S S 19 0 1 4 6 30
36 FATHIMA T 25 0 1 4 0 30
Department: SHAREERA RACHANA
37 DR.JYOTHI PRAKASH BHAT 25 0 1 4 0 30
38 Dr.GEETHU ARMUGHAN 12 14 0 2 2 30
Department: SWASTHAVRITTA
39 DR.LATHA RAMESH 25 0 1 4 0 30
40 DR.ATHIRA C 17 6 1 4 2 30
Department: SHAREERA KRIYA
41 DR.ANJAN K S 25 0 1 4 0 30
42 DR.CHAITRA N 23.5 0 1 4 1.5 30
Department: PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
43 DR.PREMA BHAGAWAN 25 0 1 4 0 30
44 DR.SHIVU N S 25 0 1 4 0 30
45 Dr. VIDYA R 25 0 1 4 0 30
Department: RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
46 MR.PRAKASH C H 23 0 1 4 2 30